آموزش های اولیه

شامل آموزش تمامی نرم افزار ها و سخت افزار های مورد نیاز مهندسی

رسام الکترونیک (مرکز تخصصی آموزش مهارت های الکترونیک و کامپیوتر) رد کردن