کانون تبلیغات سه نقطه – نیشابور

به لطف یزدان پاک شبکه سازی ۴۰ دستگاه تلویزیون تبلیغاتی در سطح شهر نیشابور با استفاده از شبکه GSM به موفقیت به پایان رسید.

مبلغ پروژه: ۷۰ میلیون

زمان تحویل: ۹۵/۱۰/۹

پست های مرتبط:

اتمام پروژه شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی

به توفیق الهی  اتوماسیون سازی ۱۵ واحد ایستگاه پمپاژ آب...

ارسال نظر